เชียงใหม่ จัดงานยอสวยไหว้สา พระญามังราย

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธียอสวยไหว้สา บวงสรวงพระญามังราย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ 721 ปี รวมถึงร่วมอนุรักษ์ประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนข้าราชการเมืองเชียงใหม่ ตัวแทนภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ครูภูมิปัญญา เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างอาณาจักรล้านนา ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นการรวมแคว้นหริภุญไชยกับแคว้นโยน ในสมัยพระญามังรายปฐมกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่สถาปนาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.1839 โดย พ่อขุนเม็งราย พ่อขุนรามคำแหง และ พ่อขุนงำเมือง ทรงร่วมกันก่อสร้างเมืองใหม่ขึ้น ณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง บริเวณเชิงดอยสุเทพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา และได้ทรงขนานนามว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่" มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา ทั้งทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบันเชียงใหม่มีอายุ 721 ปี สำหรับพิธีสักการะ ยอสวยไหว้สา พระญามังราย ในปีนี้ ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนแห่สวยดอก และเครื่องสักการะจากประตูช้างเผือกสู่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประกอบพิธียอสวยไหว้สา บวงสรวงพระญามังราย และองค์กษัตริย์ทั้งสอง ตลอดจนรุกขเทวดาอารักษ์ เจนบ้าน เจนเมือง ที่คุ้มครองเมืองเชียงใหม่ และองค์บูรพกษัตริย์เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสำนึกรู้คุณในองค์บูรพกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองและปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของคนล้านนา สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้กับคนในชุมชน รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไปอย่างยั่งยืน
 
12 เมษายน 2560 , 11:02 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด