เชียงใหม่ จัดประชุมติดตามการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด พร้อมคลอดโครงการ “ตลาดข้าวประชารัฐ” แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีประเด็นเน้นย้ำเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการตลาดข้าวประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการผลิต 2559/60 เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกร ในปีการผลิต 2560/61 ไม่ให้ตกต่ำเหมือนปี 2559/60 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้โครงการ “ตลาดข้าวประชารัฐ”ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 โดยคาดว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจะมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ด้วย นอกจากนี้ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการด้วย
 
12 เมษายน 2560 , 15:45 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี