จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามชองชาวล้านนา สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
ที่บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกฤกษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเปิดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา ซึ่งป๋าเวณีปื๋ใหม่เมือง ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม มีความอ่อนโยน เอื้ออาทร เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ โดยใช้ น้ำ เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่เมือง ถือเป็นวันสำคัญยิ่ง เป็นวันมหามงคล เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปพร้อมปีเก่า และถือเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณล้านนา
สำหรับการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2560 เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่
 
13 เมษายน 2560 , 13:14 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย