จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การเมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น รวมถึงได้มีการพิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน ปรับย้ายจุดตรวจ จุดบริการ จุดอำนวยความสะดวกบนถนนสายหลักและสายรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเดินทางของประชาชน เน้นให้มีการเรียกตรวจเพื่อพูดคุยสอบถาม แนะนำ ตักเตือน พร้อมดูสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง การบรรทุกเกินจำนวน การคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ขณะเดียวกัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ไม่ให้มีการตกค้างอยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ อย่างเต็มที่ รวมทั้งให้เข้มงวดการตรวจสอบพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถโดยสาร เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด สภาพความพร้อมทั้งคนและรถ และมารยาทในการขับขี่อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทาง อย่างไรก็ตาม จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือ เมาสุราแล้วขับรถ,ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
 
17 เมษายน 2560 , 14:21 น. , อ่าน 176  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด