พ่อเมืองเชียงใหม่ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์

  
    พ่อเมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะสรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ร่วมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจุดต่างๆ และร่วมสรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 สำหรับอนุสาวรีย์สิงห์ ตั้งอยู่บริเวณข่วงสิงห์ ซึ่งบริเวณนี้เดิมเป็นลานโล่งกว้างเรียกว่าข่วงอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ ทางด้านทิศเหนือห่างจากประตูช้างเผือก ซึ่งเป็นประตูเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 2 กิโลเมตรต่อมาในปีพุทธศักราช 2344 เจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่พระองค์แรก ในสมัยรัตนโกสินทร์ โปรดให้ก่อสิงห์ปูนปั้นสีขาวยืนสองตัว แต่ละตัวอยู่ภายในซุ้มตั้งไว้ที่นี่ ตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ อีกตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาสถิตเป็นเดชานุภาพของบ้านเมือง ในอดีตกองทัพเชียงใหม่ได้มากระทำพิธีบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกปีจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าข่วงสิงห์ชัยมงคล ต่อมาเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ลำดับที่ 7 โปรดให้สร้างวัดขึ้นไว้บริเวณใกล้กันหนึ่ง วัด คือวัดข่วงสิงห์ชัยมงคล เมื่อครั้งเมืองเชียงใหม่ครบ 700 ปี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมข่วงสิงห์พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยการขุดคูน้ำล้อม แล้วยกพื้นก่ออิฐถือปูนเป็นลานกว้างมีบันไดทางขึ้นอยู่ด้านหน้าทิศตะวันออกสิงห์แต่ละตัวสูงประมาณ 2 เมตรทาสีขาวภายในซุ้ม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-แม่ริมใกล้สี่แยกข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2478 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นประจำทุกปีภายหลังงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในอดีตและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
 
17 เมษายน 2560 , 15:13 น. , อ่าน 167  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด