จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ ทุกจังหวัดเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค รองรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้งานพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะสถานที่จัดงานพิธี ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกำหนดสถานที่จัดงานพิธีดังกล่าวในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับประชาชนจำนวนมากที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมสถานที่จัดสร้างพระเมรุจำลอง ซึ่งต้องรอรูปแบบการจัดสร้างจากส่วนกลาง และจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม สำหรับรองรับประชาชนจำนวนมากที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายดอกไม้จันทน์ รวมถึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดเตรียมบุคลากรสำหรับสอนหน่วยงานและผู้ที่สนใจจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบของดอกดารารัตน์ ซึ่งต้องรอส่วนกลางกำหนดรูปแบบในการจัดทำ และมอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานพิธีดังกล่าว ในส่วนของอำเภอทุกแห่ง ก็จะมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เช่นเดียวกัน
 
18 เมษายน 2560 , 15:14 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย