เชียงใหม่เปิดศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง เน้นพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ พร้อมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา ช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน หัตถกรรมเครื่องเงิน พัฒนามาเป็นศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมรดกชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินมาสร้างสรรค์ สืบทอด บูรณาการ กับพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม ก่อให้เกิดอุโบสถเงินแห่งแรกของประเทศไทย ที่มี รูปแบบสวยงาม มีความหลากหลาย และทรงคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์เป็นมรดกชุมชนมิให้สูญหายไป อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้แก่ชุมชนสืบไป นอกจากนี้ กิจกรรมที่ดำเนินภายใต้การบริหารงานของศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นการสนองงาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่ เพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย
 
18 เมษายน 2560 , 17:42 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี