เชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน และงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์ ประชุมเตรียมการจัดงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน และงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานการประชุม งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ยึดหลัก 3 ประการ คือ 1.ละเว้นความชั่ว 2.มุ่งทำแต่ความดี และ3.ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ส่วนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยวัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมติดตั้งธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร งดการฆ่าสัตว์ งดจำหน่าย และเสพเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิด ร่วมเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติกิจตามหลักศาสนาพุทธ เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
 
19 เมษายน 2560 , 09:55 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด