เชียงใหม่ ทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  
    หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก ระยะที่ 2 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีเบื้องต้น ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก (โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก) ระยะที่ 1 ในปีพ.ศ.2559 และระยะที่ 2 ในปี พ.ศ.2560 ขณะนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินงานต่อยอดจากผลการดำเนินงานจากระยะที่ 1 ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินเนินการในด้านการศึกษา และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และบริบทต่างๆ ของเมืองเพิ่มเติม เพื่อสร้างข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนรองรับแนวคิดการนำเสนอคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล และพื้นที่ยื่นขอเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกแบบกลุ่มทั้ง 2 แหล่ง คือ แหล่งที่ 1 เวียงเชียงใหม่ และแหล่งที่ 2 คือดอยสุเทพและวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามหลักเกณฑ์การเป็นมรดกโลก และแนวทางการเตรียมเอกสารยื่นขอเสนอ ร่วมกับการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ซึ่งจะต้องจัดทำขึ้นควบคู่กับข้อเสนอทั้งในส่วนของคุณค่า และพื้นที่ยื่นขอเสนอเป็นมรดกโลก อย่างไรก็ตามคณะทำงานได้แบ่งร่างประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ แผนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน, แผนการอนุรักษ์แหล่งมรดกและสภาพแวดล้อม, แผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและแผนรับมือความเสี่ยงแหล่งมรดก,แผนการจัดการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว, และแผนพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดก ซึ่งจะได้นำไปสู่เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเชียงใหม่ต่อไป
 
19 เมษายน 2560 , 10:48 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด