เชียงใหม่เร่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณกว่า 4,200,000,000 บาท โดยมีรายจ่ายลงทุน 2,900,000,000 บาท อาทิ โครงการยกระดับการค้าการลงทุน การค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา หรือโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยจังหวัดเชียงใหม่ เน้นโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ โครงการผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ปัญหาน้ำเสีย และโครงการพัฒนาเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ซึ่งหน่วยงานต่างๆกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการอยู่เป็นระยะๆ และให้รวบรวมรายงานผลต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วย
 
19 เมษายน 2560 , 13:12 น. , อ่าน 184  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี