จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมผลักดันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเร่งผลักดันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว และพิจารณาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในเบื้องต้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มีแผนยุทธศาสตร์ให้กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้หมดไปจากประเทศ พัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบ พัฒนาแนวทางการควบคุม ป้องกัน และการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชน และท้องถิ่นมีบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า และบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีระบบรายงานติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างยั่งยืน
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่สำรวจ สถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด อย่างเหมาะสม โดยจะลงสำรวจที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก
 
20 เมษายน 2560 , 11:46 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย