จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกำหนดแผนกำจัดวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตร

  
    ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนายอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแผนกำจัดวัสดุเหลือใช้ ในพื้นที่การเกษตรให้ชัดเจตหลัง 60 วันห้ามเผา ย้ำชุดปฏิบัติการดับไฟป่าให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนเมษายน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศช่วง 60 วันห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมนายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยในภาพรวมตลอด 60 วันที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีค่า PM10 เกินมาตรฐานเพียง 4 วัน พื้นที่เผาไหม้ปีนี้ลดลงเหลือเพียง สี่ล้านแปดแสนไร่ ถือว่าลดลงจากปีก่อนทุกตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ คือพื้นที่รอเผา จากการคำนวณของข้อมูลดาวเทียม คาดการณ์เชิงปริมาณ ใน 25 อำเภอ จำนวน 54,026 ไร่ จึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอส่งแผนรอบเวรการเผา ให้ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาในภาพรวม กำหนดช่วงวันเวลาเพื่อไม่ให้เผาพร้อมกันและเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุม โดยในช่วงแรก ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน กำหนดเผาในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเวียงแหง และอำเภอฝาง ให้แต่ละอำเภอกำหนดพื้นที่เผาให้ชัดเจน ส่วนอำเภออื่นห้ามเผาโดยเด็ดขาด และในวันที่ 24 เมษายน ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งนี้ แผนการเผาหลัง 60 วัน ให้เผาเฉพาะในพื้นที่ทำกิน เท่านั้น ห้ามเผาในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาด และหากศูนย์ฯ ประเมินสถานการณ์และสั่งให้งดเผา ให้นายอำเภอและผู้นำท้องถิ่น เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนให้งดเผาทันที ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเฝ้าระวังการเผาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ หรือ จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่เกิดหมอกควันปกคลุม สร้างปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง
 
21 เมษายน 2560 , 14:55 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด