มทบ.33 และ กกต.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือร่วมกัน สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

  
    มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบั นทึกความเข้าใจร่วมกัน สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างความปรองดองของคนในชาติ ตามโรดแม็ปของรัฐบาล
ที่อาคารอเนก – โกศล มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ นำโดยพลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับทหารกองประจำการ กำลังพล และเครือข่ายของมณฑลทหารบกที่ 33 สร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาประชาธิปไตย พร้อมเข้าสู่การปรองดองและร่วมกันปฏิรูปประเทศ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การลงนามความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารกองประจำการ กำลังพล และเครือข่ายของมณฑลทหารบกที่ 33 มีเจตคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งปรับพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือ ของทั้งสองหน่วยงาน จะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับกำลังพล ทหารกองประจำการ เครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 
21 เมษายน 2560 , 15:26 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย