จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการกำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งกำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย เสริมพลังการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการพัฒนาให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ค้นหาสถานการณ์เด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 ขยายผลการพัฒนาเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษาและสังคม ซึ่งการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับมาในอนาคตมากถึง 7 – 10 เท่า ซึ่งในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต จะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี และการทำงานของสมองส่วนการเรียนรู้ และความจำพัฒนาเร็วที่สุด
ทั้งนี้ สภาพสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5) ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัยประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศไทยมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือว่ามีจำนวนที่สูงมาก โดยพบว่า มีพัฒนาการโดยรวมล่าช้าถึงร้อยละ 27
 
22 เมษายน 2560 , 12:14 น. , อ่าน 182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย