มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านไทยศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายด้านไทยศึกษาทั้งภายในประเทศและทั่วโลก
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิชาการทั้งภายในประเทศและทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ได้นำเสนอผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านไทยศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดชุมชนวิชาการและเครือข่ายด้านไทยศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
สำหรับความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านไทยศึกษานั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี หมุนเวียนไปตามมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษา ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2560 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพนั้น จะเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และการมุ่งยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป
ไทยศึกษา (Thai Studies) เป็นการศึกษาสาขาหนึ่งที่ให้ความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของคนไทยและของกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไต/ไท ที่ไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่สนใจไทยศึกษามักจะเป็นนักวิชาการจากต่างประเทศ ที่สนใจสังคมไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเปิดเป็นหลักสูตรสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระยะหลัง นักวิชาการชาวไทยได้มีความตื่นตัวสนใจศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นและสังคมไทย ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกและจากภายในสังคมไทยตลอดเวลา
 
23 เมษายน 2560 , 14:43 น. , อ่าน 166  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย