ครม.เห็นชอบเดินหน้าโครงการพักชำระหนี้เงินต้นพร้อมลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

  
    คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ที่มีหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงิน ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง มีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเป้าหมายจำนวนกว่า 280,000 ราย โดยให้พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี
 
24 เมษายน 2560 , 17:23 น. , อ่าน 199  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี