เชียงใหม่เร่งจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้ามะม่วงและกล้วยหอมทอง ป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  
     จังหวัดเชียงใหม่วางแผนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรมะม่วงและกล้วยหอมทอง เน้นกระบวนการสร้างนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการสินค้าไม่ให้ล้นตลาด ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรมะม่วงและกล้วยหอมทอง ครั้งที่ 1 เพื่อบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตรให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออก นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมมาใช้กับผลผลิตทางการเกษตรมะม่วงและกล้วยหอมทองของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงและกล้วยหอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอให้ภาครัฐประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้คำปรึกษาในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเบื้องต้นได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้ความร่วมมือเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
 
24 เมษายน 2560 , 17:24 น. , อ่าน 193  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี