แรงงานต่างด้าวที่ตรวจสัญชาติ และรับการตรวจลงตราแล้ว ต้องยื่นขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ แรงงานต่างด้าวที่ตรวจสัญชาติ และรับการตรวจลงตราวีซ่าแล้ว ต้องยื่นขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน หากแจ้งออกจากนายจ้างเดิม ต้องขออนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วัน นางเยาวภา วิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยที่ได้มีประกาศให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับการตรวจลงตราวีซ่าแล้ว ต้องขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงและจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป นอกจากนี้ ให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับนายจ้างเดิมหากต้องการทำงานในราชอาณาจักรต่อไป ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างเดิม หากพ้นกำหนด การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวจะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน รวมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล แต่ไม่ได้เข้ารายงานตัว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ได้ยื่นขอรับการตรวจลงตราวีซ่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการตรวจลงตราแล้ว และหากเปลี่ยนนายจ้างต้องยื่นขออนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วันเช่นกัน ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว เร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2912-4 ในวันและเวลาราชการ
 
25 เมษายน 2560 , 10:22 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด