สวท.เชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ สวท.ดีเด่นระดับเขต พร้อมสู้ต่อในการนำเสนอผลงานระดับประเทศ

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่รับรางวัลชนะเลิศ สวท.ดีเด่นระดับเขต ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รับรางวัลชนะเลิศ ส.ปชส.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560 นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด สวท.และ ส.ปชส.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ระดับเขต เพื่อพัฒนาการให้บริการ ระบบการทำงานและบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเพื่อประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระดับเขต โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ได้รับมอบหมายให้ ตัดสินการประกวดระดับเขต ผลการตัดสินปรากฏว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สวท.ดีเด่นระดับเขต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับเขตสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องเป็นตัวแทนระดับเขตในการประกวดและนำเสนอผลงานระดับประเทศ พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลที่กรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งในงานเนื่องในวันครบรอบ 84 ปี สถาปนากรมประชาสัมพันธ์ต่อไป
 
25 เมษายน 2560 , 11:50 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี