คปภ.เตือนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัย

  
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำผู้ใช้รถใช้ถนนควรตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 นางสายขวัญ เกตุดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่ หรือ คปภ.ขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และหากต้องการความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและทรัพย์สินบุคคลภายนอก สามารถจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ เช่นประเภท 1,2,3 หรือ 2+ ,3 + เพิ่มเติมได้ หากประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการประกันภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้ โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต รวมถึงเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ จากตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 11 คน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 7 คัน มีการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 4 คัน คิดเป็นร้อยละ 57 ไม่มีการจัดทำประกันภัยฯ จำนวน 3 คัน คิดเป็นร้อยละ 43 เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์จำนวน 4 คัน มีการจัดทำประกันภัยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย ตลอดจนประสานกับบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทโดยเร็วที่สุด และหากรถคันเกิดเหตุไม่มีการจัดทำประกันภัย ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัด
 
25 เมษายน 2560 , 17:05 น. , อ่าน 183  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด