เชียงใหม่จัดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งมึนเมาทุกชนิด ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการรักษาศีล 5 ให้แก่ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสนองโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน พร้อมได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 25 อำเภอๆละ 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมถึงหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน แล้วจึงนำไปพัฒนาเครือข่ายของตนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการรักษาศีล 5 นี้ มีภาคีเครือข่ายทั้งคณะสงฆ์ สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำเยาวชน เข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 250 คน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนาเรื่อง "การบูรณาการความร่วมมือสร้างการเรียนรู้สู่การจัดการปัญหาเด็กและเยาวชน" การนำเสนอผลงานจากพื้นที่ต้นแบบดีเด่นประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกตำบลต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ตลอดจนพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน/ตำบลต้นแบบรักษาศีล 5 จำนวน 25 อำเภอ ที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามโครงการจนบรรลุเป้าหมาย สามารถเป็นตำบลต้นแบบและให้คำแนะนำแก่ตำบลอื่นๆได้
 
26 เมษายน 2560 , 12:07 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี