สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 แถลงข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ Thailand in your mind

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว การจัดประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ "Thailand in your mind"
ที่ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย แถลงข่าว การจัดประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind”
รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เชิญชวนชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย และเข้าประเทศมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งภาพเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญและการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์ www.thailandinyourmind.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพเข้าประกวดคนละ 2 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพแต่ละภาพเป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. นคเรศ รังควัต เปิดเผยว่า ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย จะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวด ประกอบด้วย องค์ประกอบภาพ ความหมายภาพ ตลอดจนคำบรรยายประกอบภาพ ที่สื่อตรงกับกรอบเนื้อหาและถูกต้องตามหลักภาษา โดยในรอบแรกจะพิจารณาเลือกจำนวน 30 คน 60 ภาพ และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการให้คะแนนภาพถ่ายร่วมโหวตทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อนำคะแนนจากการโหวตไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะให้ 70 คะแนน และจากคะแนนโหวต 30 คะแนน ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 
26 เมษายน 2560 , 15:18 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย