เชียงใหม่ สรุปการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในช่วง 60 วันห้ามเผาเราทำได้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินโครงการ 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน พบว่าภาพรวมของผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ หลังจากใช้แนวทางประชารัฐ และปรับแผนบูรณาการให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 พบว่าในปี 2560 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน 4 วัน โดยวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีค่าสูงสุดที่ 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนวันที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานถึง 14 วัน ระดับค่า pm10 สูงสุดของปี 2559 สูงถึง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนการตรวจจุดความร้อน พบว่าในปี 2560 สามารถตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 609 จุด จากเดิมเมื่อปี 2559 เกิดจุดความร้อนถึง 997 จุด ส่วนการแบ่งข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อนตามประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าเกิดมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชุมชน พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และเขต สปก. ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าการตรวจพบจุดความร้อนลดลงทุกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่เผาไหม้จังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 6 เมษายน 2560 ตรวจพบพื้นที่เผาไหม้แล้วจำนวน 485,994 ไร่ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในปี 2560 ภาพรวมของผลการดำเนินงานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากได้นำแนวทางประชารัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา มีการปรับแผนบูรณาการให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ การประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่านพ้น ช่วง 60 วันห้ามเผามาแล้ว แต่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงคุมเข้มและมีการวางแผนกำหนดวันเผากำจัดวัสดุเหลือใช้การเกษตรในช่วงนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีการกำหนดอำเภอที่มีแผนการเผา รวมถึงเวลาที่ได้มีการอนุญาตให้ทำการเผาได้คือ ช่วงเวลา 14.30-18.00 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์หมอกควันกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง
 
27 เมษายน 2560 , 11:40 น. , อ่าน 256  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด