จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำผู้ประกอบการที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ลิ้นจี่ ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนให้ถูกต้อง

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ประกอบการที่นำแรงงานต่างด้าวจากนอกพื้นที่เข้ามาทำงาน ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ลิ้นจี่ ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนให้ถูกต้อง เน้นให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไย ลิ้นจี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ มักประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากแรงงานในท้องถิ่นไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานทดแทนเพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันเวลา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหา และให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่นำแรงงานต่างด้าวจากนอกพื้นที่เข้ามาทำงาน ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อให้สามารถทำงานในสถานที่ทำงานแห่งอื่นได้ โดยยื่นคำขอพร้อมชำระค่าคำขอ 100 บาท เพื่อขอเพิ่มสถานที่ทำงานได้หลายแห่งตามความจำเป็นของนายจ้าง รวมถึงกรณีขอเพิ่มสถานที่ทำงานจากท้องที่จังหวัดอื่นมาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอเพิ่มท้องที่และสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นคำขอ 1 ฉบับต่อการขอเพิ่มท้องที่ 1 ท้องที่ พร้อมชำระค่าคำขอ 100 บาท เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้นำติดตัวไว้พร้อมใบอนุญาตทำงานเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามแล้ว หากยังมีแรงงานไม่เพียงพอ สามารถจ้างแรงงานจากกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาทำงานได้เช่นกัน หรือ นายจ้างสามารถไปติดต่อคัดเลือกแรงงานคนไทยที่มารองานเป็นประจำทุกวัน ณ จุดจัดระเบียบแรงงาน บริเวณด้านหลังศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวันทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2912-4 หรือ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2744-6 ในวันและเวลาราชการ
 
27 เมษายน 2560 , 11:54 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี