ดีป้า จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะพยายามดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าผลักดัน สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศให้มีความพร้อมในยุค Thailand 4.0 ดีป้าจึงจัดให้มีการสัมมนา ”พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเชียงใหม่ 4.0 พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา คำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการลงทุนจากดีป้า โดยจะมีการจัดสัมมนาทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ
 
27 เมษายน 2560 , 15:59 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย