เชียงใหม่จัดประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เน้นย้ำศูนย์บัญชาการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งฉุกเฉิน

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตร ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคและการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ รวมถึงมอบหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและ เป็นระบบ และเพื่อให้การรายงานสถานการณ์ภัยแล้งเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริง อันจะทำให้จังหวัดดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและมันต่อสถานการณ์ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) เกิดขึ้นในพื้นที่ และรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เพื่อให้จังหวัดประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน รวม ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ฝาง ฮอด ไชยปราการ สะเมิง พร้าว แม่แจ่ม ดอยหล่อ จอมทอง และอำเภอดอยเต่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้มีครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 37,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ นอกจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังหรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม) เนื่องจากพายุฤดูร้อนด้วย
 
27 เมษายน 2560 , 20:24 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี