จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ .
ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชมนิทรรศการเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ทรงดูแลทุกข์ สุขของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร นำองค์ความรู้สู่ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2560 บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกัน โดยนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ มานำเสนอให้สังคมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรี นำไปสูงความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
28 เมษายน 2560 , 15:58 น. , อ่าน 212  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย