อธิบดีกรมชลประธาน ปิดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ลุยลงแรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิต

  
    อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่ 1 พร้อมแจกพันธ์ปลา กบ ไก่ และเชื้อเห็ด ให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมไว้เป็นต้นทุนในการพัฒนากิจกรรมต่อไปด้วย ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานปิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมกว่า 200 ราย โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กล่าวคือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนภายในชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาภายใต้ชื่อ “โครงการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยหลังจากการอบรมได้แจกพันธุ์ปลา กบ ไก่ และเชื้อเห็ด ให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมไว้เป็นต้นทุนในการพัฒนากิจกรรมต่อไป และคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรในอนาคต ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประธานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการทดสอบสาธิตการทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่ : ปลูก 1 เก็บเกี่ยวมากกว่า 3 ซึ่งการปลูกข้าวแบบล้มตอซังนี้ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรเป็นผู้ค้นพบมานานแล้ว และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตหลายอย่าง อาทิ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเตรียมดิน ค่าหว่าน ค่าปุ๋ย อีกทั้งระยะเวลาในการเพาะปลูกค่อนข้างสั้น มีความต้องการน้ำน้อย รวมถึงความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมข้าวจะยังคงอยู่ อันจะทำให้ได้ข้าวที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ คุณภาพดี และตรงความต้องการของตลาด จากนั้น อธิบดีกรมชลประธานได้ลงมือเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตด้วยตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย
 
28 เมษายน 2560 , 18:41 น. , อ่าน 183  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี