ปปส.ภาค 5 มอบทุนการประกอบอาชีพและจัดหางานแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)ภาค 5 มอบทุนการประกอบอาชีพและจัดหางานแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคาดหวังให้กลับตัวกลับใจ ประกอบอาชีพสุจริตและมีชีวิตที่ดีขึ้น ที่ โรงแรมอโมรา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) เป็นประธานการมอบทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจและผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและจัดหางาน แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 60 ราย ซึ่งโครงการนี้ สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในระยะยาวสืบไป โดยหนึ่งในผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมและได้รับทุนประกอบอาชีพเมื่อปีที่ผ่านมากล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ตนดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ที่ผ่านมาสามรถนำเงินที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เลี้ยงชีพได้ตามวิถีความพอเพียง และมั่นใจจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอีก ทั้งนี้ ภายหลังการฝึกอบรม มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางานให้ทำและเงินทุนประกอบอาชีพ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)ภาค 5 จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมที่จบหลักสูตรไปแล้ว จะสามารถกลับตัวกลับใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อบรมรุ่นต่อๆไปได้
 
30 เมษายน 2560 , 15:38 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี