ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว เปิดโอกาส คู่ค้า ตลาดใหม่

  
    ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จับมือกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคเชียงใหม่ ร่วมเปิดโอกาส คู่ค้า ตลาดใหม่ หวังสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นด้านอาหารมากขึ้น นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามความร่วมมือเปิดโอกาส..คู่ค้า..ตลาดใหม่ ระหว่างผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทรา กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลากะพงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ซึ่งการทำข้อตกลงความร่วมมือจะช่วยสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ในการผลิตปลากะพงขาวที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ พัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนามาตรฐานการผลิต รวมถึงสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการผลิตโดยสามารถตรวจสอบเส้นทางการผลิตได้
 
1 พฤษภาคม 2560 , 15:28 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด