ตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    ตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ที่หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ประมาณ 100 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนเนื่องในวันกรรมกรสากล 2017 และวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับข้อร้องเรียน ซึ่งในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า จากการประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานภายในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเหนือมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงานและไม่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ คนงานทำงานบ้าน และคนทำงานในภาคเกษตรกรรมไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนได้ รวมถึง ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสิทธิเฉกเช่น แรงงานทั่วไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เช่น ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราจ้างขั้นต่ำ ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดและวันลาตามที่กฎหมายกำหนด ต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องอาชีพ และเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน นายจ้างบางรายไม่ได้นำลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม และคนงานส่วนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็ยังมีปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ เช่น การใช้สิทธิที่เบิกเงินสงเคราะห์บุตรและกรณีรับเงินบำเหน็จชราภาพ นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง และยังถูกเรียกรับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีการเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้างระหว่างแรงงานหญิงและแรงงานชาย ด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางเพศยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพเฉกเช่นแรงงานทั่วไป รวมทั้ง เรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้จังหวัดเชียงใหม่ดูแลระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยสำหรับคนทำงานทุกคนด้วย
 
1 พฤษภาคม 2560 , 17:53 น. , อ่าน 259  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด