สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในลักษณะจิตอาสา ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดในลักษณะกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยจะดำเนินการจัดสัมมนาในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560
 
1 พฤษภาคม 2560 , 19:35 น. , อ่าน 182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย