สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ Thailand in your mind

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชิญชวนชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ "Thailand in your mind"
นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เชิญชวนชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย และเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมเก็บความประทับใจผ่านภาพถ่ายและส่งภาพเข้าประกวดเพื่อร่วมแชร์ความประทับใจ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในมุมมองของชาวต่างประเทศ ซึ่งการจัดประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญและการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์ www.thailandinyourmind.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพเข้าประกวดคนละ 2 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพแต่ละภาพเป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ
สำหรับการตัดสินภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวด ประกอบด้วย องค์ประกอบภาพ ความหมายภาพ ตลอดจนคำบรรยายประกอบภาพ ที่สื่อตรงกับกรอบเนื้อหาและถูกต้องตามหลักภาษา โดยในรอบแรกจะพิจารณาเลือกจำนวน 30 คน 60 ภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการโหวตให้คะแนนภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อจะนำคะแนนที่ได้รับจากการโหวตไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะให้ 70 คะแนน และจากคะแนนโหวต 30 คะแนน
ทั้งนี้ จะประกาศผลการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 
2 พฤษภาคม 2560 , 09:29 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย