กอ.รมน.ภาค 3 จัดประชุมกลุ่มย่อยสร้างความปรองดองครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กอ.รมน.ภาค 3 ประชุมกลุ่มย่อยสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค ของแต่ละจังหวัดแล้วเสร็จ
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2560
รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า แม่ทัพภาคที่ 3 ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ในส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ จำนวน 125 ครั้ง มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมด 4,768 คน ซึ่งถือได้ว่า ภาคเหนือมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสูงเป็น 3 เท่าของภาคอื่น ๆ โดยในครั้งนี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ตกหล่นหรือขาดหายไป จะได้มีการบันทึกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังดำเนินการ จะนำไปสู่ความปรองดอง โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
สำหรับในครั้งนี้ จะเป็นการสรุปความคิดเห็นร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อมูล หรือ คณะอนุ 2 ซึ่งรับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยภาคละ 3 ครั้ง ในส่วนของกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 60 ที่จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ใน 5 จังหวัด และในวันที่ 4 พ.ค. 60 จะดำเนินการ ที่จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อสรุปรายงานให้ส่วนกลางต่อไป
 
2 พฤษภาคม 2560 , 20:56 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย