กระทรวงแรงงาน เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบาย เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 291,801 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้หลายคนยังแข็งแรง มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานต่อไป ไม่เป็นภาระของลูกหลาน พร้อมกันนี้ รัฐบาล ได้จัดทำมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุโดยกำหนดมาตรการยกเว้นภาษีให้แก่ภาคเอกชน ในการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (Smart job Center) รวมทั้งได้มีการจ้างผู้สูงอายุปฏิบัติงานในสำนักงาน และดำเนินการฝึกอาชีพ การทำน้ำพริกตาแดง ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากการติดตามผลหลังการฝึก 3 เดือน พบว่าผู้สูงอายุมีการดำเนินการ ในรูปแบบกลุ่มและยังมีการประกอบเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง จากการสำรวจสถานประกอบการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 พบว่า มีสถานประกอบการ 20 แห่ง จ้างผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 69 คน ซึ่งส่วนใหญ่จ้างต่อเนื่องมาจากตำแหน่งเดิม ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 ขณะเดียวกันจะมีการหดตัวของกำลังแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนเตรียมความพร้อมรับการหดตัวของกำลังแรงงาน โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งเต็มเวลา และPart- time เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต หากต้องการข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการจะทำงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0- 5311-2744-6 ต่อ 25,26
 
3 พฤษภาคม 2560 , 10:01 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย