สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิภาค กับท้องถิ่น : ทิศทางความสัมพันธ์ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ ภูมิภาค กับ ท้องถิ่น : ทิศทางความสัมพันธ์ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคในการใช้ข้อมูลองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามแนวทางประชารัฐ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ ข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามสภาพบริบท สภาพแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วมากกว่า 185 ภารกิจ 57 กิจกรรม พร้อมจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย
 
4 พฤษภาคม 2560 , 15:33 น. , อ่าน 198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย