สวท.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ สวท.ดีเด่น ระดับประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ บริหารจัดการหน่วยงานด้านข่าวสาร อย่างสร้างสรรค์ ยึดถือจรรยาบรรณ มุ่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก จนทำให้ได้รับรางวัล สวท.ภูมิภาคดีเด่นระดับประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่กรมประชาสัมพันธ์ จัดประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาค และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ ให้มีคุณภาพ นำข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ และได้รับการยอมรับจากประชาชน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคดีเด่น ระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ระดับภาค เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคดีเด่น ทั้งระดับเขต และระดับประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ และได้เข้ารับโล่รางวัลในวันสถาปนาครบรอบ 84 ปี การก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมงาน สวท.เชียงใหม่ รู้สึกยินดี และภาคภูมิใจ ที่ผลงานของมดงานตัวเล็ก ๆ สามารถเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของทุกคน ทีมงานพร้อมที่จะมุ่งมั่น ในการทำงานเชิงรุกเพื่อสาธารณะให้มากขึ้น ขยายเครือข่ายเดิมเพิ่มสู่เครือข่ายใหม่ ตลอดจนพัฒนาช่องทางการสื่อสารของสวท.เชียงใหม่ให้มีคุณภาพสูงที่สุด เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด ทำงานให้ครอบคลุมทุกระบบ ทั้งออนแอร์ ออนกราวน์ และ ออนไลน์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป
 
4 พฤษภาคม 2560 , 15:40 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด