สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เตรียมเปิดโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เตรียมเปิดโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง ยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในฐานะประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง - สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พบว่า เส้นทางหางดง – สะเมิง มีสภาพภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เชื่อมโยง 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ เส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว มีจุดเด่นที่เป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ก็มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชื่อมโยง 8 จังหวัด จึงได้จัดทำโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย สร้างจุดขายการท่องเที่ยว และสร้างปัจจัยสนับสนุนการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด เส้นทางท่องเที่ยวหางดง-สะเมิง ซึ่งตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 นี้ นำร่องการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และจังหวัดพะเยา
 
5 พฤษภาคม 2560 , 16:30 น. , อ่าน 166  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย