รายงานพิเศษ : สวท.เชียงใหม่ สวท.ดีเด่นระดับประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ มุ่งมั่น เป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม

  
    ในโอกาสที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสวท.ดีเด่นระดับเขต และสวท.ดีเด่นระดับประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ จากมดงานตัวเล็กๆที่ผนึกกำลังสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ พร้อมเป็นสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบัน สวท.เชียงใหม่ มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร ติดตามได้จากรายงานค่ะ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในฐานะสื่อวิทยุกระจายเสียงภาครัฐของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน การยึดหลักไม่หยุดนิ่ง และพัฒนาตนเองไปตามยุคสมัย แต่ไม่ละทิ้งความเป็นอัตลักษณ์ของงานวิทยุกระจายเสียง โดยใช้หลัก 3 อ.ในการบริหารงาน มุ่งสู่การบริการข่าวสารให้กับประชาชนดังเช่น นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวไว้ ขณะเดียวกันเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาชนเผ่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนางานของทีมงาน สวท.เชียงใหม่ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด การได้รับรางวัล สวท.ดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า สวท.เชียงใหม่เป็นสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการพัฒนารูปแบบในทุกๆด้าน ของการให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้ทั่วถึงต่อไป
 
6 พฤษภาคม 2560 , 10:46 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด