สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ประชุมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภาคเหนือ

  
    สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ประชุมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคเหนือของไทยให้เป็นรูปธรรม นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมประชุมตัวแทนองค์กรจีน และโรงเรียนสอนภาษาจีนใน12 จังหวัดภาคเหนือที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ดูแล ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาข้อสรุปในการก่อสร้างมูลนิธิส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยจะทำการก่อตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯนี้ จะเป็นผู้ดูแลนำทุนไปให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 12 จังหวัด ที่มีอยู่ถึง 50 แห่ง ซึ่งบางแห่งยังขาดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลจีนได้สนับสนุนงบประมาณแล้ว 11 ล้านบาท ขณะที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน รวมถึงทุนสนับสนุน 9 ล้านบาท และ สมาคมจีนในพื้นที่ 12 จังหวัดได้มีการระดมทุนอีกทางหนึ่ง ด้วยแล้ว
 
6 พฤษภาคม 2560 , 12:25 น. , อ่าน 187  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด