พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ จับมือเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้กับบุคลากร จิตอาสา และประชาชน หวังให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับบุคลากร จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และสามารถนำไปเผยแพร่ให้ความรู้ในกลุ่ม ชุมชน หรือหน่วยงานของตนเองได้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตดอกไม้จันทน์ให้ได้จำนวน 1,000,000 ดอก สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) พระราชทาน โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ได้รับการฝึกมาจากสำนักพระราชวัง จะเป็นผู้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มผู้มีจิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดวิทยากรเพิ่มขึ้น และเป็นเครือข่ายถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานได้ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมไว้ให้ ตลอดระยะการฝึกอบรมทั้ง 3 วันผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2647 ถึง 8 และ 083 300 2334 ในวันและเวลาราชการ
 
6 มิถุนายน 2560 , 16:26 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี