กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขับเคลื่อนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบคุณภาพสูง

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาขับเคลื่อนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบคุณภาพสูง สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยให้เกิดความยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนา “เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่ายและตัวแทนผู้บริโภค” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา เพื่อสร้างผู้ประกอบการและยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์นม เป็นการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลการดำเนินโครงการทำให้ฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 มีฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ 57.3 ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาชีพการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง มีความมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดให้เครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าใจด้านการตลาด และรับรู้ถึงแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคคุณภาพสูง เตรียมความพร้อมในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
ทั้งนี้ ในส่วนการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา มีฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง 63 ราย ศูนย์รวบรวมนมดิบ 2 แห่ง และโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ 1 แห่ง มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากน้ำนมดิบคุณภาพสูง โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงเป็นอย่างมาก
 
6 มิถุนายน 2560 , 18:16 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย