จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
ที่หอประชุมโรงเรียนเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ประกาศให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียน ซึ่งในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียนขึ้นทุกจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย พร้อมทั้งนำแนวทางการดำเนินงานจากแนวพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาปรับใช้ ซึ่งประสบผลสำเร็จจนกรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปขยายผลดำเนินการทั่วประเทศ
ทางด้านนางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มทำงานของประชาชนตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2505 โดยทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2521 ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อธิบายความหมายสหกรณ์ว่า “สห ก็ด้วยกัน กรณ์ ก็ทำงาน สหกรณ์แปลว่า ร่วมกันอยู่ ร่วมกันทำงานด้วยกัน...” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยพระองค์ได้พระราชทานบทความลงพิมพ์ในหนังสือ 40 โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 ความว่า “เรื่องสหกรณ์โรงเรียน ก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง”
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ด้านหมวดความรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน หมวดการประกวดผลงาน มีประกวดกิจกรรมนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนของนักเรียน ประกวดการบันทึกบัญชี ประกวดบันทึกรายงานการประชุม ประกวดเรียงความ และกิจกรรมตอบปัญหา
 
7 มิถุนายน 2560 , 17:44 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย