ปกครอง จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 5

  
    กรมการปกครอง จัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังเพิ่มทักษะด้านการจัดทำแผนอำเภอแก่นายอำเภอ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 5 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเชื่อมโยงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่” ให้แก่นายอำเภอ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มทักษะนายอำเภอให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วยแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมน แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้นายอำเภอสามารถวางแผน เชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนพัฒนาอำเภอให้มีคุณภาพและและเป็นกลไกกำหนดทิศทางการพัฒนา รวมถึงใช้แผนเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการสัมมนาฯดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 รุ่น โดยพื้นที่ภาคเหนือเป็นรุ่นสุดท้าย มีเป้าหมายเป็นนายอำเภอจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 196 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560
 
8 มิถุนายน 2560 , 19:36 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี