เชียงใหม่เปิดตัวโครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ฯ หวังใช้ระบบดิจิทัลตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโภค

  
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจัทัล Lanna Digital Economy For SMEs หวังใช้ระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ที่โรงแรมแชงกรี-ล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจัทัล Lanna Digital Economy For SMEs ภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart SMEs โดยใช้แนวคิด “Be Startup Be Smart with DIP” เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจิทัล มุ่งหวังให้เกิดการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะและขีดความสามารถการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบการผลิตและการตลาดผ่านการเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรม และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า โครงการลานนา Digital Economy For SMEs นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญตามยุทธศาสตร์กลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ มาผนึกกำลังผสานการทำงานร่วมกัน นำโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมพันธมิตรการทำงาน ทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและสะท้อนความเข้มแข็งของโครงการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเดินหน้าการพัฒนาธุรกิจแล้ว โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในยุค Thailand 4.0 จึงถือเป็นกลไกหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม ตามโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วย
 
9 มิถุนายน 2560 , 14:03 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี