กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

  
    สัมมนาติดตามผลการใช้บังคับอัตราค่าจ้างขั้นตำ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการค่าจ้าง คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เรื่อง การติดตามผลการใช้บังคับอัตราค่าจ้างขั้นตำ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยนายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสุ่มติดตามผลการดำเนินงานขั้นต้นในพื้นที่และมีการประชุมร่วมกัน เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนสรรหาคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุดใหม่ และนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นตำในปี 2551 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมกิจการ และสอบถามปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะ นำไปประกอบการพิจาณาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างแรงงานต่อไป
 
15 มกราคม 2550 , 13:04 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่