เชียงใหม่จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ของดี 16 จังหวัดภาคเหนือ”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)” ประจำปี 2560 ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช๊อป เป็นจำนวนมาก ที่ บริเวณข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)” ประจำปี 2560 โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ซึ่งงานมหกรรมครั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กำหนดให้จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ซึ่งภาคเหนือเป็นภูมิภาคสุดท้าย โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมของทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสาธิตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒธรรมด้านการแสดง อาหาร วิถีชีวิต ของทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและสร้างอาชีพทางวัฒนธรรม รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กร ภาคี เครือข่าย ที่สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ด้วย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชม ชิม ช๊อป “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)” ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
10 มิถุนายน 2560 , 20:06 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี