สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ. 33 หารือขับเคลื่อนนโยบายรัฐด้านการประชาสัมพันธ์

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ. 33 ประชุมหารือด้านการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เพื่อการปฏิรูปประเทศ
ที่อาคารอเนก – โกศล มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ประชุมหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบายภาครัฐ ร่วมกับ พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 โดยมุ่งเน้นให้ดึงเครือข่ายภาคประชาชน มาร่วมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การทำงาน และนโยบายต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่ประชาชนในทุกท้องถิ่น ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างทั่วถึง ผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสาร อย่างทั่วถึง และถูกต้อง นำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะมีการประสานขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชน ผู้จัดรายการผ่านเสียงตามสาย รวมถึงอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ให้ร่วมกันนำนโยบาย และการทำงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนด้วย
 
12 มิถุนายน 2560 , 14:28 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย