ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี

  
    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดีเดย์ เปิดให้บริการประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็น ต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ 12 มิ.ย.2560 นี้ ย้ำประชาชนที่ต้องการร่วมแสดงความคิดเห็นต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเป็นประชาธิปไตยของไทย โดยมีคำถาม 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั่น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และ4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วใครจะแก้ไข รวมถึงแก้ไขได้อย่างไร โดยประชาชนสามารถร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งพี่น้องประชาชนต้องเดินทางไปแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการสรุปผลการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น รายงานกระทรวงมหาดไทยทุก 10 วันทำการ โดยกำหนดให้ทุกอำเภอรายงานผลฯ ครั้งแรก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ก่อนที่จะรวบรวมส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป
 
12 มิถุนายน 2560 , 15:39 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด