ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก( GECC ) ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พอใจการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการให้กับประชาชน นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก( GECC) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดชียงใหม่เป็น 1 ใน 10 ศูนย์ราชการสะดวกที่เป็นต้นแบบ ที่ผ่านมา ศูนย์ราชการสะดวกของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำการพัฒนานวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ความความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน และการให้ความสำคัญกับบุคคลพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งนับเป็นความพยายามของภาครัฐที่ได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการให้บริการ ที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงาน ให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปทางคณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมรายละเอียดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯชุดใหญ่ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกทั้ง76 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป
 
12 มิถุนายน 2560 , 16:29 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด